Werkwijze Expertteam

Om een jeugdige te bespreken in het Expertteam kan telefonisch contact worden opgenomen met  de procesregisseur Kim Lausberg (06-51894930) of het RIGG-secretariaat (050- 367 6461). Kim Lausberg of de voorzitter van het Expertteam (Arno de Vries) zal vervolgens contact opnemen met de aanvrager. Samen bespreken zij de aanmelding en de verwachtingen.

Om de situatie gericht en efficiënt te kunnen bespreken vragen we de aanmelder een zo helder mogelijke omschrijving van de casus en de situatie te geven (indien mogelijk een probleem- en krachtenanalyse). Hiervoor ontvangt de aanmelder een aanmeldformulier. Zowel de ouder als de jeugdige als ook een professional kunnen een jeugdige aanmelden voor het expertteamoverleg. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen willen wij geen uitgebreide rapportageverslagen ontvangen. maar vragen wij om eventuele conclusies in het aanmeldformulier te vermelden. De Expertteamleden ontvangen dit aanmeldformulier voordat de bespreking plaatsvindt zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. De bespreking vindt plaats op de dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 en zijn digitaal.

Als de aanmelder niet de ouder of jeugdige zelf is, dan verwachten wij  dat de aanmelder de aanmelding bij het Expertteam bespreekt met de betrokken ouder(s) en indien van toepassing met de jeugdige (16 jaar en ouder). Zonder de toestemming van hen kan de casus niet besproken worden. De voorzitter of de procesregisseur neemt voor de start contact op met ouders/of jeugdige om de bij hen passende route af te spreken. Dit wordt met de aanvrager besproken in het vooroverleg. Ouder(s) en jeugdige kunnen altijd zelf aansluiten bij het overleg, iemand die zij vertrouwen meenemen of iemand vragen hen te vertegenwoordigen. Wanneer dit gebeurt is dat vaak een hulpverlener die ze vertrouwen maar het kan ook een ervaringsdeskundige zijn. Niet alle ouder(s) of jeugdige maken gebruik van de mogelijkheid om aanwezig te zijn. Het Expertteam zorgt altijd voor een passende terugkoppeling om in alle gevallen tot een gedeelde verklarende analyse te komen.

Samenwerken met het voorveld biedt een kans op vermindering van uitzichtloze casussen

Door samenwerken vanuit een verklarende analyse vormen we een team met ouders
en jeugdige

Naast de aanmelder en ouder/jeugdige is het van belang dat andere betrokkenen aanwezig zijn bij de casusbespreking. Tijdens de bespreking wordt een verklarende analyse gemaakt (zie voor uitleg onder het kopje verklarende analyse). De verklarende analyse, geeft antwoord op de vraag waardoor de problematiek, is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert. Maar ook een analyse van de factoren die juist op een positieve manier op elkaar kunnen inwerken. Daarmee geeft de verklarende analyse ook inzicht in de factoren en de omstandigheden die positief gedrag van de jeugdige, haar ouders op beroepsopvoeders mogelijk maken.  Einddoel is een gedeelde verklarende analyse. Dus een analyse waar de betrokkenen zichzelf en hun eigen situatie in herkennen. Dan kan er namelijk weer gewerkt worden vanuit één gezamenlijk perspectief.

Na afronding van de verklarende analyse kan het Expertteam betrokken blijven totdat er een oplossing in de casus is gevonden in de vorm van procesregie. De procesregisseur kan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het vinden van een duurzame woonplek of door partijen om tafel te brengen en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Vaak verbinden we ook 1 of 2 van de Expertteamleden aan de casus. Zij kunnen altijd weer meedenken wanneer dat nodig is.

Monitoring

Zowel regionaal als landelijk leren we van de ingebrachte casuïstiek. Op regionaal niveau maken we een analyse van de ingebrachte casuïstiek en dat wat er voorafging aan de bespreking in het Expertteam (stroomopwaarts analyseren).

Op landelijk niveau registreren we in een monitor waar alle Expertiseteams in registreren. Deze monitor geeft aanknopingspunten om de jeugdhulp te verbeteren. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn indicatoren als: wie is de verwijzer (bijv. gemeente of GI), wat is het probleem bij aanmelding, de omstandigheden van de jeugdige en ouder(s)en de interventies van het Expertiseteam. Van de landelijke monitor worden de cijfers in kaart gebracht en voorzien van een analyse.

Privacy

Het ingevulde aanmeldformulier en de verklarende analyse worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alleen de experts van het Expertteam hebben toegang tot deze informatie. Om te leren van de casuïstiek registreren wij een aantal gegevens. Dat doen wij anoniem. Het gaat om geboortejaar, gezinssituatie, problematiek jeugdige en gezin, onderwijs, hulpverleningsgeschiedenis, herkomst gemeente en procesgegevens over wat het Expertteam heeft gedaan. Als de aanmelder niet de ouder of jeugdige zelf is, dan verwachten wij  dat de aanmelder de aanmelding bij het Expertteam bespreekt met de betrokken ouder(s) en indien van toepassing met de jeugdige (16 jaar en ouder).