Waarvoor kun je het Expertteam benutten?

Welke inbreng valt onder het Expertteam?

Het uitgangspunt is dat er in het veld in principe voldoende expertise aanwezig is om de (specialistische) basiszorg te leveren. Als een professional vragen heeft met betrekking tot een (complexe) casus kan hij daarmee terecht bij een gedragswetenschapper van de eigen organisatie of die van een samenwerkingspartner.

Toch zijn er complexe zorgvragen waar het Expertteam een bijdrage kan leveren. Dit vindt altijd plaats in samenwerking met de betrokken zorgverlener of casusregisseur en in overleg met de betreffende gedragswetenschapper. Het Expertteam heeft bij aanmelding altijd contact met de ouders/ of jeugdige om af te stemmen wat een bij hen passende route is.

We denken aan de volgende situaties.

Wanneer vanuit professionals:

 1. er sprake is van ontbrekende expertise en
  • kennis tekortschiet bij de adviesvrager;
  • de adviesvrager alleen expertise heeft op deelgebieden;
  • de verklarende analyse niet adequaat is.
 2. de benodigde samenwerking tussen betrokken hulpverleners/jeugdhulpaanbieders niet (voldoende) tot stand komt.
 3. de benodigde zorg niet beschikbaar is, dat wil zeggen,
  • of niet op tijd beschikbaar;
  • of structureel niet beschikbaar.

Wanneer ouders of een jeugdige zich bevinden in een zeer complexe en uitzichtloze situatie en:

 1. er sprake is van langdurig onvoldoende samenwerking, afstemming of vertrouwen in de hulpverleners;
 2. ouders of jeugdige samen met de hulpverleners signaleren dat er extra expertise wenselijk is of de benodigde hulp niet tot stand komt.

Voorbeeld vragen die bij het Expertteam binnen komen:

“We moeten vooral in gesprek over wat hij op inhoud nodig heeft. Daarnaast is er na een reeks van incidenten de vraag in tot hoeverre de veiligheid van hem gegarandeerd kan worden en wat als dit niet meer lukt.”

“Hoe kunnen we de problematiek en hulpverlening ordenen met behulp van de verklarende analyse?”

“Wat is passende hulpverlening voor deze jeugdige?”

“Wat heeft mijn dochter nodig om weer naar school te gaan?”

“Gezien de psychiatrische problematiek en haar gedrag weet ik niet of de reguliere jeugdhulp haar kan bieden wat ze nodig heeft. Heb ik gelijk of kunnen jullie mij helpen een plek te vinden?”

“Het is van belang dat er voor onze zoon een passende vorm van dagbesteding komt. Zodat hij passende stimulans krijgt op cognitief gebied en op sociaal emotioneel gebied. Maar ook zodat ons gezin ontlast wordt in de zorg en er ruimte komt voor de andere gezinsleden.”

Wat is het Regionaal
Expertteam Jeugd?

Het Expertteam bestaat uit professionals die samen met ouder(s) en/of jeugdige een verklarende analyse opstellen die richting geeft aan het vervolg.

Verklarende analyse

De verklarende analysegeeft antwoord op de vraag waardoor de problematiek is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert. Maar ook een analyse van de factoren die juist op een positieve manier op elkaar kunnen inwerken.